Chính sách vận chuyển, giao nhận, cài đặt

  • Thời gian bảo hành: bảo hành vĩnh viễn theo thỏa thuận, theo hợp đồng hai bên thỏa thuận
  • Phạm vi bảo hành: nội dung cụ thể được quy định trong hợp đồng 02 bên ký kết
  • Các trường hợp không được bảo hành: nằm ngoài các điều khoản mà 02 bên đã ký kết hoặc do lỗi của khách hàng.